Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Laftii nuu ittii dhalannee lafa booranaatii, gostii nuu keessa dhalannee gosaa booranaatii, libanii, dirree,saakuu, waasoo dheedaaf akka nuu toltuttii, maqaa ittii moggaamnee malee boorana gandaan,kutaafii haala quttumaatin gargar qooduu nittii. waa sadii Towadhuu-Arrabaa kee, Aarii fi waan hojjatuu. Warra diin isaa baratee walbarsiisee sirritti itti dalagee jaalala Rabbii argate nuufii isinis Rabbi nuhaa godhu. Saanyiiwwan kunniinis, sanyii jibbaa , sanyii xuraa'ummaa bifa garaa garaa (ejja, hanna, soba, hawwii, amanamuu dadhabuu, oftuulummaa, jaalala biyya lafaa,…) fi dadhabbii gosa baay'ee dabalata. Jarri kun Gooftaaf jedhanni aarsaa guddaa baasaa jiru, garuu waanti barbaachisaa ta'e tokkoo immoo harkatti. (OPride) — Almaz Tafara, famed Oromo singer and songwriter, died on Mar. Dhugaa achi gattee, sobaan haguugamuun Qajeelummaa dhiiftee, jallina raawwachuun Qulqullummaa irra, cubbuudhaaf oflaachuun Jaalala Gooftaarra, kan ejjaa filachuun Karaa badisaatii, seexanaaf jiraachuun (x2) Amma cubbuudhaan ulfooftee, ulfa baasuu figdu Siin jaalladha jettee, durba ofduukaa yaaftu Ulfina namummaa baafte, kan horii uffattuu. Jiruu kee caalaa kiyyaaf wawwaatta. “Maal isheen? hin qaroomtu?” jettee waan yaaddu natti fakkaata waan tureef. New top Dirama Afan oromo 2019 jaalala jaalalti dhugaa akkam akka fakkaattu By ORO View Download Oduu galgalaa 04 01 2011 By OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Download faarfannaa afaan oromoo haaraa bara 2019 By hamsalu bekana Download. Join Facebook to connect with Solomon Asefa and others you may know. (Yihudaa 21) Jechi “of eegaa” jedhu, jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguuf tarkaanfiin gama keenyaan fudhachuu qabnu akka jiru argisiisa. Yeroo san irraa eegalee haga yoonaatti maxxansa dhimmoota Oromoo irratti xiyyeeffate Afaan Oromoo, English fi Amaarinyaan maxxansaa jira. Party sympathisers accused members of being terrorists. Yaa hadhoo koo guyyaa dhufaa isaattii fulaa isaa duraa dhabbaachuu akkaa dandessuttii fulaa Waaqayyoo isaa araaran guutuu baarbadaadhuu!!! jireenyii araaraa kiristoos jiraachaa turee jiraachuun dirqaama jaalala kessaatii, dhugaa arguuf dhama'uu, bekkumsa fi dandeentiin ofi milka'inaa akkaa hin tanee hubbachuu, jireenyaa kiristoosin barbaadatuu. Dhugaa dubbachuuf akka Aadaa Naannoo keenyaatti Ayyaanota waggaa baay'een waan kabajamaniif ijoolleenis ta'e namootni gurguddaan guyyaa ayyaanaa kana hawii guddaadhaan eegu, anillee akkasuma hawwii guddaadhaan ayyaana waggaa kan akka bara haaraa. hapax legomena ( jecha Kakuu Moofaa Kan Warra Ibrootaa keessattisi’a tokko duwwaa hojii irra oole) B. haala kamiin jaalala keenya hundeesaa jabeeffachuu dandeenya!?. Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! Addunyaan ganna tokko taate jedhame waa’e globalisation fi lafa fageenya technology weeyta ka’u, yaada koo kalamaan waraqaa irratti tarreesse siif barreessun sodaadhe. Jaalalli dhugaa gocha. Falamiin jabaatee araarri waa dhibnaan Tokko-tokko mohuun silatis laazima Himata dhaqani gama is cimaa Isa kamtu wayya walitti dhadhaamaa Isa isaan fakkaatu bifaa fi qalamaan Waraabu. ABO: Dhaamsa Waggaa Haaraa 2018 Adda Bilisummaa Oromoo Irraa For Amharic Version Click Here Kabajamaa Ummata Oromoo, biyya kee irratti Abbaa tahuuf Qabsoo Bilisummaa finiinsaa jirtu, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, gabrummaatti xumura gochuuf diina sarduu irratti argamtu, Miseensota ABO kaayyoo ummata…. Asirrattis rakkon hin jiru seenaa dhugaa waan ta'eef. Abiyi dubbatan keessa kanama boochise isa kana Afaan oromootiin me Xalayaa jaalalaa seenaa dhugaa. -Dambali Jaalalaa - Mudannoo Jaalala Hikaa Hin Qabnee 👉💘👋 Jechoota har'a Dr. GORSA OROMUMMAA JAWAAR MUHAMMAD iif. w (siiraa) akkaan jala deemee dubbisuu jaalachuun mallattoo jaalala Rasuulaa s. Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! Addunyaan ganna tokko taate jedhame waa'e globalisation fi lafa fageenya technology weeyta ka'u, yaada koo kalamaan waraqaa irratti tarreesse siif barreessun sodaadhe. Namni kamiyyuu ibaadaa Rabbii,Isaaf buluu fi jaalala Isaa irraa garagalee, jaalala,tajaajila fi gabrummaa uumamtoota jalatti kufa. Kunis kan inni ta’eef sababniisaa: A. Falaasamni qorannoo rakkoolee bu'uuraa fi waliigalaa ti, rakkoolen kunis wantoota akka dhugaa, jireenya, beekumsa, gatii, sababaa, sammuu, fi afaani wajjin wal qabatu. Full text of "translation of sura yusuf in oromo language" See other formats Baafata Seensa 3 Kaayyoo Kitaabni kun barreeffameef 3 Durduubee suurichaa (Background of the sura) 5 Suuraan Yuusuf Yoom Buufame, Maaliif Buufame? 6 Kaayyoo Suuraan Yuusuf Buuf ameef 6 Haalafi tartiiba Seenaan Yuusuf ittiin qindaahe- ( Plot) 7 Walmadaalina Ijaarama seenaa Suuraa Yuusuf (Parallels of the plots ) 8. com irratti yaada keessan nuuf kennaa. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kan adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. Here you will find Selected few expressions of love, how Afan Oromo speakers express their romance. Official twitter account of https://t. ee mootumman woyanne woggaa 25 nuu bulchittuu turree. Phaawulos ergamaan, jaalalli 'isa hundumaarra caalu' ta'uusaa ibseera. Email:- [email protected] Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. Arra mee jechoota muraasa dhaadannoo gatii qabdu tahu kan haasawa isaa humna qabeessa keessaa walitti guureen haa yaadannu. Here you will find Selected few expressions of love, how Afan Oromo speakers express their romance. Jechoota guungummii fi dhibaa’ummaa dubbatuuf illee namni akkasii otuu afaanii hin fixin keessaan boo’ee qalbii diddiirachuu jalqaba. Obbo Jawar Mohammed dhimma qeeqa fb irratti Obbo Lammaa Magarsaa irratti deemaa jiru irratti dhugaa Oromoon hundi beekuu qabu ibsanii jiru. Jiruu kee caalaa kiyyaaf wawwaatta. Tags: Abiy Ahmed, EPDRF, Ethiopia, ODP, Qeerroo, Social Change, Team Lemma. haquu Deebii Gilgaala 3: Shaakala Dubbisuun Boodaa Kaayyoon gilgaala kanaa barattoonni, wanta seenaa jireenyaa Onesmoos Nasiibirraa 1179 hubatanirraa ka'uun, wanta isaanirraa eeggamu akka yaaduu danda'an taasisuufi. Sababnisaa yeroon fuula nama hundumaa kan hiriira deggersa Dr. Duraan dursee, nagaan koo kan Oromummaa golee jirtan maraatti isin haa qaqqabduun jedha. "Maal isheen? hin qaroomtu?" jettee waan yaaddu natti fakkaata waan tureef. Barreessan galmee jechoota Afaan Arabiffaa Ibn Manzuura akkana jedha,"Al-ishqu farxul hubbi- Al-ishq jechuun hubbi (jaalala) daangaa darbeedha. Falaasamni qorannoo rakkoolee bu'uuraa fi waliigalaa ti, rakkoolen kunis wantoota akka dhugaa, jireenya, beekumsa, gatii, sababaa, sammuu, fi afaani wajjin wal qabatu. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. (Yihudaa 21) Jechi "of eegaa" jedhu, jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguuf tarkaanfiin gama keenyaan fudhachuu qabnu akka jiru argisiisa. Nigusuu Taammiraat/Yirdaw Tenaw- Jaalala Dhugaa {New hot oromo Music 2015} Nigusuu Taammiraat/Yirdaw Tenaw- Jaalala Dhugaa {New hot oromo Music 2015} Report. Kana immmoo DHADUO fi ADWUIn sirriitti beeku. Fuudhaa heerumni dhaabbata guddaa maatii, hawaasni,biyyi fi addunyaan ittiin ijaaramaniidha. Irreecha ayyaana lammii Oromoo maraa taasisuu irratti hanga ammaatti hojii hangamtu hojjetame, hangamtu hoo nu hafe kan jedhu wal gaafachuu feesisa. “Maal isheen? hin qaroomtu?” jettee waan yaaddu natti fakkaata waan tureef. Jiituu Dullumee er på Facebook. Waanti Waaqayyo hojjetu kam iyyuu jaalalaan, akkuma waanti inni hojjetu hundinuu siriifi dhugaadha. (Maammilaa Keenyarraa) Nageenyii koo isheen onnee koo ishee akka malee sijaalaturra burqitee bakka atii jirtutti siyaa dhaqabuu!. Dhaabadheetiin daawwitiin if laale ifittin seeqe laakkaan ifiin wallaale malee ani niin bareeda. 1 Waa’ee Al-ishq fi al-hubb akkasumas kamtu irra faarfamaa (gaarii) akka ta’ee Abu Abbaas Ahmad ibn Yahya gaafatame. Mammaaksa Afan Oromoo. Jaalalli dhugaa garuu maaliidha? Madaalliin isaa hoo? Jaalala dhugaa isa kan sobaa ykn fakkeessaan akkamitti gargar baasuun danda'ama? Qabxiilee jaalalli tokko isa dhugaa ta'uu agarsiisan 10 tarreessina. com is to provide you with the best online video sharing platform, a place to find out more about your favorite movies, shows, music videos, comedy, famous speeches, life lessons, technology videos, drama and also keep up with the latest news, and also join our ever-increasing communities of fans. waa sadii Towadhuu-Arrabaa kee, Aarii fi waan hojjatuu. Jaalalasaa kana akka fudhannu haala qabatamaa ta'een argisiisuu nu barbaachisa. kan beekkomsan qabnee aylillee qabaatuu. ~ Bakka yaadde gahuuf obsa qabaadhu. hapax legomena ( jecha Kakuu Moofaa Kan Warra Ibrootaa keessattisi'a tokko duwwaa hojii irra oole) B. Barreeffamni kun qorannaan dubbii Arsi'ii yookaan koottu-dhufeen maal akka fakkaatu ibsa. Jiruu kee caalaa kiyyaaf wawwaatta. namnis isana dubbise dogongora. Barreeffamni kun gabaabaa ta'ullee jechoota gamnaa yeroo adda addaa bakka adda addaatti jedhaman irratti xiyyeeffachuun; gamni maal waliin jedhe gaafii jedhuuf deebii kennuuf yaala. thank you translation in English-Oromo dictionary. Jaalala onnee irraa maddu. com Page 9 Itti aansee waantin jechuu barbaadu duraan dursee jaalachuuf jaalatamuudhaaf amanamaa ta'uun barbaachisaa waan ta'eef sanaan booddee jaalala dhugaa irratti hundaawanii onnee jaalalaa kan hin jijjiiramne hoomishuun barbaachisaa ta'uu anis amanee. Ummata Oromoo ifatti baasuuf wareegama kaleessa baasaa baatan san har'a dantaa aangoo hin jirreef jecha dhoqqeetti of jalaa hin laaqinaa. Irreecha ayyaana lammii Oromoo maraa taasisuu irratti hanga ammaatti hojii hangamtu hojjetame, hangamtu hoo nu hafe kan jedhu wal gaafachuu feesisa. A Review of Ethiopia's PM Abiy Ahmed's Achievements At One Year in Office/ The African Exponent March 31, 2019 Posted by OromianEconomist in Uncategorized. Kadhannaa otuu sagalee waaqayyo hin dubbisin godhachuun kan nu barbaachisuuf hafuurri waaqayyo inni sagalee waaqayyo hikaa isaa nuuf kennu akka nu gargaruuf. Sababnisaa yeroon fuula nama hundumaa kan hiriira deggersa Dr. w (siiraa) akkaan jala deemee dubbisuu jaalachuun mallattoo jaalala Rasuulaa s. Namichi kassate Birhaan Tassammaa kan guuboo (kuusa) jechoota afaan Amaaraa barreeyse yeroo hiike: Gaalaa jechuun aramanee, yaal salaxxanee, cakkanyi, ye amaaraa xilaat” jechuudha, jedhee jira. Waamicha kanaafis kanneen dhimmi ilaalu deebii akka kennan abdataa, ummatni keenya fiixa bahiinsa akeeka kanaa milkeessuu keessatti qooda irraa eegamu. 3-namni Rabbi soodaachuu dhabee Rabbitti dilaawuu keessatti ajaj ilma nama godhe Rabbiin isa xiqqeessa, kabajaa isarraa fuudha. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa Kun ammo kan dhugaa irraa baayyee fagaatee ta’uun isaa ifa. Kun maalfaa dabalata? Jechoonni Yesus galgala du'asaa dura dubbate, gaaffii kanaaf deebii kennu. Kaayyoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsoo bilisumma Oromoo abbootii fi haadholii Oromootiin qabsiifamee karaa addaddaa adeemaa jiru wal'aansoo karaa nagaatiin akka utubamuuf diddaa fi falmaa karaa nagaa gaggeessuu dha. Niimoonaan jaalala dur hin beekneen machaa'eera. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. waan oromootti beekna,kabajaa fi jaalala wal fakkaataa qabnaaf. Erga walitti dhufeenya horanneeyis kabajaaf jaalala obbolummaa fi afuura sabboonummaa malee hammeenya walii hin qabnu. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti:. Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Fidan kudhan (10)! _____ 1. Yoo waldhageenye, walitti birmannee, walbira dhaabbanne salphinni nurra jiru kun nurra hin bubbulu, bubbulus hin qabu. @jaalala Bara 2009'ti qorannoon waa'ee dhungoo irratti taasifame tokko akka akeekuutti wal dhungachuun dubartoota vaayrasii hancufa namaa keessatti argamu kan 'Cytomegalovirus' jadhamu irraa dandeettii ittisuu kennaaf. Atiis jaalala koof jettee reebamteetta! Gaaddisa ishee jaalala keenyaf jettee reebamtee imimmaan kee dhangalaaste boosisaa akkamitti irraanfatte laata? Anaan garuu seenaa waliin dabarsine sun yoomille taanan keessa koo baduu hin dandeenye, Halkan hirriba keessa nakaase qophaa na haasofsiisa. (Yihudaa 21) Jechi “of eegaa” jedhu, jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguuf tarkaanfiin gama keenyaan fudhachuu qabnu akka jiru argisiisa. Fakkeenyaaf: Computer, Devil + Sheol, People + Sin, Mark of Beast, New + port = 666. Innis akkana. Seenaa Jaalalaa – Oroliyaanaa Daani’eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. ayli'iifii waa baru'uun samii keessa ceetaa. Ammumayyuu kan ati dhaabachaa jirtu diinni kee waan siif kufeefi dha. Evangadi Production 300,637 views. Wareegamni, lubbuu qaalli taate mirga sabaa fi biyya offiif jedhamee kafalaamu wareegama akka garaa ulfattuu, kan seenaan yaadataa hafuu dha. Jechoota jaalalaa Afaan Oromoon, Harar. Asirrattis rakkon hin jiru seenaa dhugaa waan ta'eef. "Yihudaaf” Waa'ee ganiinsa yihudaa malee du'aatiisaa miti, kan filannoo bakka bu'insa ergamootaa fide lak 206 keessatti gochi yihudaa akka ittii guutama raajichaatti ilaallame. Yaa hadhoo koo guyyaa dhufaa isaattii fulaa isaa duraa dhabbaachuu akkaa dandessuttii fulaa Waaqayyoo isaa araaran guutuu baarbadaadhuu!!! jireenyii araaraa kiristoos jiraachaa turee jiraachuun dirqaama jaalala kessaatii, dhugaa arguuf dhama'uu, bekkumsa fi dandeentiin ofi milka'inaa akkaa hin tanee hubbachuu, jireenyaa kiristoosin barbaadatuu. ABO: Dhaamsa Waggaa Haaraa 2018 Adda Bilisummaa Oromoo Irraa For Amharic Version Click Here Kabajamaa Ummata Oromoo, biyya kee irratti Abbaa tahuuf Qabsoo Bilisummaa finiinsaa jirtu, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, gabrummaatti xumura gochuuf diina sarduu irratti argamtu, Miseensota ABO kaayyoo ummata…. Holladay fi innis gara oliitti kan kaaame jechoota Jermaniitiin beekama. Cookies help us deliver our services. Dhaabadheetiin daawwitiin if laale ifittin seeqe laakkaan ifiin wallaale malee ani niin bareeda. ~ Jaalalli dhugaa fageenya karaatiin hin daangeffamu! ~ Jaalalli dhugaa furtuu jireenyati! ~ Jaalalli dhugaa ibsaa addunyaa fi gaaddisa jiruuti! ~ Nama jaalalli dhugaa kuffiseef, guulli harkisa lafaa itti hin gaafatamu! ~ Dhiira qawweef hin jilbiiffannetu, jaalala dhugaatiif jilbiiffata!. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Macaafni Qulqulluun: ‘Jaalala Waaqayyoo isa gara jireenya barabaraatti isin geessu keessatti of eegaa!’ jedhee nu gorsa. ~ Jaalalli dhugaa fageenya karaatiin hin daangeffamu! ~ Jaalalli dhugaa furtuu jireenyati! ~ Jaalalli dhugaa ibsaa addunyaa fi gaaddisa jiruuti! ~ Nama jaalalli dhugaa kuffiseef, guulli harkisa lafaa itti hin gaafatamu! ~ Dhiira qawweef hin jilbiiffannetu, jaalala dhugaatiif jilbiiffata!. Ilmaan keessan irraa sodaa qabdan of keessaa balleessaa. Dhugaa 2C 1. Cubbun cubbuu dha yoo hinjedhamne ni baratama. Mul’anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. Jaalalli dhugaa garuu maaliidha? Madaalliin isaa hoo? Jaalala dhugaa isa kan sobaa ykn fakkeessaan akkamitti gargar baasuun danda'ama? Qabxiilee jaalalli tokko isa dhugaa ta'uu agarsiisan 10 tarreessina. Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo-- Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT. Jechoota cigoo (jechoonnnii fi gaaleen kan hiikin isaanii jechaa jechatti ta'e kan bade) C. Kuni karaa Ahlus-sunnaa wal-jamaaaatti. Isheen Waaqayyoon gadi, uumamatoota hundaa. Haa ta’uti jechoota akka ibsa namaatti hojiilee Waaqayyoo ibsuuf kan jedhame malee akkenya isaa guututti kan ibsu miti. ayli'iifii waa baru'uun samii keessa ceetaa. Nigusu Tamirat Jaalala Dhugaa (Official Video) Ethiopian Music - Duration: 7:21. haquu Deebii Gilgaala 3: Shaakala Dubbisuun Boodaa Kaayyoon gilgaala kanaa barattoonni, wanta seenaa jireenyaa Onesmoos Nasiibirraa 1179 hubatanirraa ka'uun, wanta isaanirraa eeggamu akka yaaduu danda'an taasisuufi. Amaan Tolaa Hamdaa (A. Email:- [email protected] Marsaan kun-Oromedia- Muddee 30 bara 2009 Adelaide, South Australia keessatti hundeeffame. Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kan adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. JECHOOTA SAGALEE Laafaa Jabaataa Laafaa Jabaataa Badaa baddaa Bare barre Madaa madda Qore qorre Mure murre Bade badde Caalaa callaa Hodhe hoddhe Gubaa gubbaa Qoruu qorruu Balaa ballaa Sodaa soddaa Bule bulle Qixa qixxaa Jala jallaa Qaruu qarruu Gabatee gabbate gabbatte Jijjiirama asiin olitti godhamurratti jijjiiramni gabaabinaa fi dheerina sagalee jiraachuu ni mala. Getachew H Mariam. 3,873 Followers, 191 Following, 13 Posts - See Instagram photos and videos from Xalayaa Jaalalaa (@xalayaa_jaalalaa). Haadha Waaqayyooti: dubartoonni biraa yoo dahan raaja, yookan guddate yoo jedhame mootii yookan duuka bu'aa yookan hayyuu tahuu dandaha, isheen garuu Waaqa,fayyisaa,Jaalala nuuf deesse, kanaaf haadha Iyyasuus, Haadha Waaqa, Haadha jaalalaa jedhamti, kana dubartiin kamiinuu aangoo akkanaa hin qabdu. Namichi kassate Birhaan Tassammaa kan guuboo (kuusa) jechoota afaan Amaaraa barreeyse yeroo hiike: Gaalaa jechuun aramanee, yaal salaxxanee, cakkanyi, ye amaaraa xilaat” jechuudha, jedhee jira. Osoo dhugaa Oromummaan murna "shanee" /QC ffaa/ biratti ni dursa tahee kutaan Abbaa Caalaa fi Daud qofti Oromummaaf amanamaa, kan Oromummaa nama muuduu fi nama mulqu, sabboonummaan nama cuuphuu fi gad-nama buusee leelliftuu gandaa hin godhan turan. Kun maalfaa dabalata? Jechoonni Yesus galgala du'asaa dura dubbate, gaaffii kanaaf deebii kennu. Facebook gives. Yoo yadaa fi gaafii qabaattan mobile - 00966 505697461 yookaan email [email protected] Seenaa Jaalalaa - Oroliyaanaa Daani'eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. Eyyee dhugaa jette foon koo jaallatamaa Adii fi gurraachatu qaalomakoo hima. Garuu mucichi gamnummaa fi cimina isaa mirkaneesse! Mucichis badii nugusichi uummata irraan gayu dalgaan ibsuu qofa osoo hin taane dhumarratti itti hime. By using our services, you agree to our use of cookies. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa Kun ammo kan dhugaa irraa baayyee fagaatee ta'uun isaa ifa. Walitti qabamni jechoota (dubbin) kunis hiika kan qabaatu ta'ee dubbisaa fi dhagayaa dhaaf rakko malee qajeelootti kan galu ta'uutu isa irra jira. Dhugaa olitti kaafne kana garaan keessan tolchee beeka. Gooftaa ta'uu Rabbiitti ni amanna. Kan halagaa kaadhimate suuta suutaan Cinca'ee dhawaata gubata, kan saba ofii kaadhimatee cinaa lamaan haara galfata. Join Facebook to connect with Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu and others you may know. Van Gemeren kan gulaale. Statement of the Oromo Liberation Front (OLF) Regarding VOA Interview on Negotiations with the TPLF Regime In an interview with the Voice America Amharic Service, and also reported by the Afaan Oromoo Service, on November 14, 2008, Rev. Seenaa Rasuulaa s. Akkas gochuuf jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguu qabna. 2-karaan ittiin jaalala Rabbii argatan kan ittiin isatti dhihaatan ajaja isaa rawwaachuufi waan dhoowwerraa fagaachuu qofaani. Ammumayyuu kan ati dhaabachaa jirtu diinni kee waan siif kufeefi dha. Lakkofsa 666 kanaan yammuu hojjetu jechoota lakkoofsa kanaaf dhaabbatan walitti fidee bakka buusuu danda'a. Asirrattis rakkon hin jiru seenaa dhugaa waan ta'eef. Jaal Buruuyso biyya ollaatti diploomaasiif ramadamee deemuu yeroo murtaawe hojjechuu isaa erga dubbateen booda, hanga isarraa eeggamee ol Barsiisuu, karaa bahaa fi galaa qopheessuudhaan, hamma ammaatti Jaallawwan isaa kan. 🎍Maloota dhukkuba suusii akka sigaaraa,caatii,alkoolii,Facebook,fi wantoota suusii ta'an hunda maloota ittiin ofirraa ittifnu 8 dubbisuuf. Ta’us, akkuma beekumsa dhugaa argachuufi dhugaa kana warra kaaniif hiruun barbaachisaa ta’e, amalli keenyas dhugaa kanaa wajjin kan walsimu ta’uunsaa barbaachisaadha. Van Gemeren kan gulaale. Jaalalii dura waan hunduma akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. New top Dirama Afan oromo 2019 jaalala jaalalti dhugaa akkam akka fakkaattu By ORO View Download Oduu galgalaa 04 01 2011 By OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Download faarfannaa afaan oromoo haaraa bara 2019 By hamsalu bekana Download. Ta'us, akkuma beekumsa dhugaa argachuufi dhugaa kana warra kaaniif hiruun barbaachisaa ta'e, amalli keenyas dhugaa kanaa wajjin kan walsimu ta'uunsaa barbaachisaadha. gargar baasuu 2. Innis mucaa hiyyeessa garuu gamna akka tahe hin beeku ture. Tokkummaafi jaalala hawaasa afaanicha dubbatuu cimsuu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha. Ishee akka koo jaalala miituf kanumatu mala; dhiira akka keef garuu…. Yeroo lubbuun dachee irratti jiraannu dhugaa hojennu irratti hundaa’un ka’umsa dhugaa ka’amu yoo ta’u, kunis ka’umsa kabajaa, ulfinaa, qulqullimmaa fi kan jireenyaaf ka’amu yoo ta’u inni lamaffaan immoo dachee/lafa irratti Waaqayyoon ganuun, balleessaa raawwachuun isa gaddaan ka’umsa salphinaaf ka’amudha. Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul’isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] Garuu mucichi gamnummaa fi cimina isaa mirkaneesse! Mucichis badii nugusichi uummata irraan gayu dalgaan ibsuu qofa osoo hin taane dhumarratti itti hime. Yoo waldhageenye, walitti birmannee, walbira dhaabbanne salphinni nurra jiru kun nurra hin bubbulu, bubbulus hin qabu. Jechoota guungummii fi dhibaa’ummaa dubbatuuf illee namni akkasii otuu afaanii hin fixin keessaan boo’ee qalbii diddiirachuu jalqaba. Yoo yadaa fi gaafii qabaattan mobile - 00966 505697461 yookaan email [email protected] Akkakee hin balfamu Namni na hin toobbatu Foonkootu qoricha kan namnu na nyaatu. ee mootumman woyanne woggaa 25 nuu bulchittuu turree. JECHOOTA GAMNAA KUTAA 6FFAA Gamteessaa Sabaa irraa Mucaa Gamnaa fi Ilma Nugusaa Ilmi nugusaa mucaa hiyyeessa gamna wayii qore. Soba dhugaa hinfakkaanne “xoophiyaa lafee Oromootu ijaare” jedhanii jaalala xoophiyaa si keessatti itichuu barbaadu. Barreeffamni kun gabaabaa ta'ullee jechoota gamnaa yeroo adda addaa bakka adda addaatti jedhaman irratti xiyyeeffachuun; gamni maal waliin jedhe gaafii jedhuuf deebii kennuuf yaala. waa sadii Hubadhuu-Jechoota ,Amalaa fi Qalbii. Akkas gochuuf jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguu qabna. Bifuma walfakkaatun dargaggoo MOHAMMAD SAID nama ana wajjin rakkoo tokkollee hin qabnee fi hanga walbarannetti jibba wayiituu hin qabne ta'uu ibsuun barbaada. Jechoota namni taphaaf siin jedhe dhugaa goote aariin of hin gubin, ibiddaa jibbaa fi wal-lolu hin qabsiisin. Eyyee dhugaa jette foon koo jaallatamaa Adii fi gurraachatu qaalomakoo hima. Kun maalfaa dabalata? Jechoonni Yesus galgala du'asaa dura dubbate, gaaffii kanaaf deebii kennu. Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Fidan kudhan (10)! _____ 1. Gaa'ila kee Baraaruf-Kutaa 1 Posted on May 20, 2016 by sammubani Kaayyoon fuudha heeruma fedhii fooni guutu qofa osoo hin ta'in sanyii horachuu fi jireenya namaa itti fufsiisudha. Kanaaf, fudhatama ABOn uummata Oromoo biratti qabu dhabamsiisuuf halkanii guyyaa kan hojjetaniif. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu). gargar baasuu 2. 💝Walaloowwan jaalalaa jechoota jaalala garaa nama qabbaneessaniifi nama amansiisan argachuuf. Waamicha kanaafis kanneen dhimmi ilaalu deebii akka kennan abdataa, ummatni keenya fiixa bahiinsa akeeka kanaa milkeessuu keessatti qooda irraa eegamu. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Ammoo lubbuun dhugaa fi haqaaf jedhame bahu akkasumaas, lubbuun qabsoo saba ofii fi kabajaa ummata ofiif jedhaame kafalaamu kan seenaan barabraan yaadatamu dha. Ta’us, akkuma beekumsa dhugaa argachuufi dhugaa kana warra kaaniif hiruun barbaachisaa ta’e, amalli keenyas dhugaa kanaa wajjin kan walsimu ta’uunsaa barbaachisaadha. Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul'isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] ~ Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqulluun Dubbii Waaqayyooti ~ Seensa Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. Ummata Oromoo ifatti baasuuf wareegama kaleessa baasaa baatan san har'a dantaa aangoo hin jirreef jecha dhoqqeetti of jalaa hin laaqinaa. 3-namni Rabbi soodaachuu dhabee Rabbitti dilaawuu keessatti ajaj ilma nama godhe Rabbiin isa xiqqeessa, kabajaa isarraa fuudha. Kan halagaa kaadhimate suuta suutaan Cinca'ee dhawaata gubata, kan saba ofii kaadhimatee cinaa lamaan haara galfata. Barnoota galee takka dhiisaa takka itti deebi'aa hanga kutaa kudhaniitti baratee xumure. Seenaa Rasuulaa s. 19 Namoota jaalala Waaqayyo arjummaadhaan nutti argisiise irraa faayidaa argannu waan taaneef, “misiraachoo gaarummaa Waaqayyoo isa guddaa guutummaatti dhugaa baʼuuf” hamma dandeenye gochuuf kakaʼuu qabna. Subscribers, subscribers gained, views per day, forwards and other analytics at the Telegram Analytics website. Jaalalli dhugaa garuu maaliidha? Madaalliin isaa hoo? Jaalala dhugaa isa kan sobaa ykn fakkeessaan akkamitti gargar baasuun danda’ama? Qabxiilee jaalalli tokko isa dhugaa ta’uu agarsiisan 10 tarreessina. Jara kana irratti dammaqanii maasii ofii eegachuu fi guyyaa guyyaatti aramuun garuu moo'ichaa akka gonfannu nu godha. Irreecha ayyaana lammii Oromoo maraa taasisuu irratti hanga ammaatti hojii hangamtu hojjetame, hangamtu hoo nu hafe kan jedhu wal gaafachuu feesisa. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti:. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: “The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Jechoota "filoosofera" fi "filoosoofii" jedhu kan jalqaba fayyadame filoosoofera Giriiki durii Paayitaagoras ture. 2-karaan ittiin jaalala Rabbii argatan kan ittiin isatti dhihaatan ajaja isaa rawwaachuufi waan dhoowwerraa fagaachuu qofaani. Kun maalfaa dabalata? Jechoonni Yesus galgala du'asaa dura dubbate, gaaffii kanaaf deebii kennu. galatoomaa wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuhuu. Getachew H Mariam. Garuu mucichi gamnummaa fi cimina isaa mirkaneesse! Mucichis badii nugusichi uummata irraan gayu dalgaan ibsuu qofa osoo hin taane dhumarratti itti hime. (Maammilaa Keenyarraa) Nageenyii koo isheen onnee koo ishee akka malee sijaalaturra burqitee bakka atii jirtutti siyaa dhaqabuu!. Holladay fi innis gara oliitti kan kaaame jechoota Jermaniitiin beekama. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa Kun ammo kan dhugaa irraa baayyee fagaatee ta’uun isaa ifa. Jechoota Arfan Jaalala Ibsuuf Itti Hojjetaman. Official twitter account of https://t. Kanaaf sagalee waaqayyo yeroo dubbifnu, yaanii keenya, qalbiin keenya sasaabamee, sodaaf kabajaadhaan, jaalala guddaadhan, otuu hin dubbisin duraa kadhachuudhan of qopheessun barbaachisaadha. Macaafni Qulqulluun: 'Jaalala Waaqayyoo isa gara jireenya barabaraatti isin geessu keessatti of eegaa!' jedhee nu gorsa. ~ Kan keessa jirtutti jabaadhu. Dinne Gabrummaa Wayyaanee Warra Garaa. Oduu hoituu Afaan ofitiin Argachuuf asuma Join jedha. ♨️dubbiftoota afaan oromoo qofaaf♨️ akkuma beekamu yeroon ammaa kun gannadha kanumaan wol qabatee namni bayyeen kitaaba dubbisuun ganna kana dabarsuu barbaada. Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) -Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba'an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Haala madaallitiin walfakkaachuudhaan kan. Obbo Jawar Mohammed dhimma qeeqa fb irratti Obbo Lammaa Magarsaa irratti deemaa jiru irratti dhugaa Oromoon hundi beekuu qabu ibsanii jiru. Jaalala Biyyaako is on Facebook. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kan adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. Lakkoofsa kana qubee jalqabaa (A)'f 6, isa itti aanuu (B)'f immoo 12, (the common difference of this arithmetic progression is 6) laatamee argama. Ifatti yoo fiigde malee dukkana jalaa bahuu hin dandeessu. Solomon Asefa is on Facebook. Phaawulos ergamaan, jaalalli 'isa hundumaarra caalu' ta'uusaa ibseera. ♨️dubbiftoota afaan oromoo qofaaf♨️ akkuma beekamu yeroon ammaa kun gannadha kanumaan wol qabatee namni bayyeen kitaaba dubbisuun ganna kana dabarsuu barbaada. Yeroo lubbuun dachee irratti jiraannu dhugaa hojennu irratti hundaa’un ka’umsa dhugaa ka’amu yoo ta’u, kunis ka’umsa kabajaa, ulfinaa, qulqullimmaa fi kan jireenyaaf ka’amu yoo ta’u inni lamaffaan immoo dachee/lafa irratti Waaqayyoon ganuun, balleessaa raawwachuun isa gaddaan ka’umsa salphinaaf ka’amudha. A Review of Ethiopia's PM Abiy Ahmed's Achievements At One Year in Office/ The African Exponent March 31, 2019 Posted by OromianEconomist in Uncategorized. 🎍Maloota dhukkuba suusii akka sigaaraa,caatii,alkoolii,Facebook,fi wantoota suusii ta'an hunda maloota ittiin ofirraa ittifnu 8 dubbisuuf. Ammas taanaan ABOn jaarmayoota siyaasaa Oromoo dhugaa fi qulqullummaan mirga dhaabaa kamuu tiksaa waliin hojjatuuf qophii tahuu beeksisaa, dhaabootiin jiranis dirqama kana akka bahatan gaafata. Dhugaa achi gattee, sobaan haguugamuun Qajeelummaa dhiiftee, jallina raawwachuun Qulqullummaa irra, cubbuudhaaf oflaachuun Jaalala Gooftaarra, kan ejjaa filachuun Karaa badisaatii, seexanaaf jiraachuun (x2) Amma cubbuudhaan ulfooftee, ulfa baasuu figdu Siin jaalladha jettee, durba ofduukaa yaaftu Ulfina namummaa baafte, kan horii uffattuu. Jara kana irratti dammaqanii maasii ofii eegachuu fi guyyaa guyyaatti aramuun garuu moo'ichaa akka gonfannu nu godha. kan diina kee kuffise garuu Waaqa isa si dhaabee jiru ta'uu isaa amani. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. Garuu mucichi gamnummaa fi cimina isaa mirkaneesse! Mucichis badii nugusichi uummata irraan gayu dalgaan ibsuu qofa osoo hin taane dhumarratti itti hime. Dhugaa dubbachuuf akka Aadaa Naannoo keenyaatti Ayyaanota waggaa baay’een waan kabajamaniif ijoolleenis ta’e namootni gurguddaan guyyaa ayyaanaa kana hawii guddaadhaan eegu, anillee akkasuma hawwii guddaadhaan ayyaana waggaa kan akka bara haaraa. 11 Hiikkaa Jechoota Quraanaa. Gootonni kaleessaa kanneen akka J/ Taaddasaa Birruu, Buushaan Mijuu, Abishee Garbaa, Leenjisoo Diigaa, Dhugumaa Jaldeessoo, Likkaasaa Wagii, Fi Agarii Tulluu dabalatee hedduun xoophiyaa ijaaruuf lafee bitiman miti, mul’anni. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: "The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. An ergan dhaladhee of baree guyyaa akkasii kana hawwiidhaan eegee hin beeku. Asirrattis rakkon hin jiru seenaa dhugaa waan ta’eef. JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Afraffaa Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee dabran sadeen akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif, mee hedduu galatoomaa!. Numarsan jaalala ni jaallatti garuu kan inni jedhuufi isheen jettu tokko miti. Jechoota Hayyootaa‬! ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa’eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo’uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane, jijjiiramas agarsiisuudha!. Tokkummaafi jaalala hawaasa afaanicha dubbatuu cimsuu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha. Facebook gir folk høvet. gargar baasuu 2. waa sadii Towadhuu-Arrabaa kee, Aarii fi waan hojjatuu. 3-namni Rabbi soodaachuu dhabee Rabbitti dilaawuu keessatti ajaj ilma nama godhe Rabbiin isa xiqqeessa, kabajaa isarraa fuudha. com is to provide you with the best online video sharing platform, a place to find out more about your favorite movies, shows, music videos, comedy, famous speeches, life lessons, technology videos, drama and also keep up with the latest news, and also join our ever-increasing communities of fans. -yoo dhugaa oromoof hojjatta tahee fi taaytaa jidduu ksnaa hin barbaaddu tahe jidduu jaarmayaalee siyaasaa fiigun akka mirgoo ootuu ummata wal ficcisiisuu dhaabi. Namni kamiyyuu ibaadaa Rabbii,Isaaf buluu fi jaalala Isaa irraa garagalee, jaalala,tajaajila fi gabrummaa uumamtoota jalatti kufa. Yaadota Mormisiisoo Wangeela Labsuu Keessatti. Yoo yadaa fi gaafii qabaattan mobile - 00966 505697461 yookaan email [email protected] Jaalala halagaa ollummaaf Jaalala qomoo gumaaf Jaalala obbolaa haaloof Jaalala lammii roorroof Luba gorsa beeku dubbiif Soorummaa qalbii sonaaf Yaa dhugaa siin abdannee Dukkana gannaa baanee Booqaa birraa abjoonnee Malkaa irreessan yaanee! Hawwiin goobana baatii - Nuu roobsi bara quufaa Nu badhaasi yaa giiftii - Nagaa! Diroon itii fufaa. Kanaaf sagalee waaqayyo yeroo dubbifnu, yaanii keenya, qalbiin keenya sasaabamee, sodaaf kabajaadhaan, jaalala guddaadhan, otuu hin dubbisin duraa kadhachuudhan of qopheessun barbaachisaadha. com is to provide you with the best online video sharing platform, a place to find out more about your favorite movies, shows, music videos, comedy, famous speeches, life lessons, technology videos, drama and also keep up with the latest news, and also join our ever-increasing communities of fans. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: “The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. dhugaa oromoof hojjatta tahee fi taaytaa. Mammaaksa Afan Oromoo. Dhugaa olitti kaafne kana garaan keessan tolchee beeka. Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! Addunyaan ganna tokko taate jedhame waa'e globalisation fi lafa fageenya technology weeyta ka'u, yaada koo kalamaan waraqaa irratti tarreesse siif barreessun sodaadhe. -Tokkummaan oromoo marii fi wal gorfachuudhan dhufti malee jibbaa fi jechoota gadhee oromummaa addaan fageessaniin hin dhuftu. Numarsaan gaaffii inni waa'ee jaalalaaf itti kaasu jechoota filatamaniin harkatti busheessiti. Waamicha kanaafis kanneen dhimmi ilaalu deebii akka kennan abdataa, ummatni keenya fiixa bahiinsa akeeka kanaa milkeessuu keessatti qooda irraa eegamu. Barreessan galmee jechoota Afaan Arabiffaa Ibn Manzuura akkana jedha,"Al-ishqu farxul hubbi- Al-ishq jechuun hubbi (jaalala) daangaa darbeedha. ABO: Dhaamsa Waggaa Haaraa 2018 Adda Bilisummaa Oromoo Irraa For Amharic Version Click Here Kabajamaa Ummata Oromoo, biyya kee irratti Abbaa tahuuf Qabsoo Bilisummaa finiinsaa jirtu, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, gabrummaatti xumura gochuuf diina sarduu irratti argamtu, Miseensota ABO kaayyoo ummata…. Falamiin jabaatee araarri waa dhibnaan Tokko-tokko mohuun silatis laazima Himata dhaqani gama is cimaa Isa kamtu wayya walitti dhadhaamaa Isa isaan fakkaatu bifaa fi qalamaan Waraabu. Osoo dhugaa Oromummaan murna "shanee" /QC ffaa/ biratti ni dursa tahee kutaan Abbaa Caalaa fi Daud qofti Oromummaaf amanamaa, kan Oromummaa nama muuduu fi nama mulqu, sabboonummaan nama cuuphuu fi gad-nama buusee leelliftuu gandaa hin godhan turan. Numarsan jaalala ni jaallatti garuu kan inni jedhuufi isheen jettu tokko miti. galatoomaa wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuhuu. The latest Tweets from Xalayaa Jaalalaa (@xalayaa). Kuni karaa Ahlus-sunnaa wal-jamaaaatti. Kanaaf gaaffii Oromoo gara gaaffii ambummaatti jijjiiruun jedhamu afanfaajjii uumuu fi jaalala rakasha gola Oromoo waca qofaan qabsoo gaggeessuu barbaadu irraa argachuuf kan godhame fakkaata. kan beekkomsan qabnee aylillee qabaatuu. Ammas taanaan ABOn jaarmayoota siyaasaa Oromoo dhugaa fi qulqullummaan mirga dhaabaa kamuu tiksaa waliin hojjatuuf qophii tahuu beeksisaa, dhaabootiin jiranis dirqama kana akka bahatan gaafata. Jara kana irratti dammaqanii maasii ofii eegachuu fi guyyaa guyyaatti aramuun garuu moo'ichaa akka gonfannu nu godha. Ammoo lubbuun dhugaa fi haqaaf jedhame bahu akkasumaas, lubbuun qabsoo saba ofii fi kabajaa ummata ofiif jedhaame kafalaamu kan seenaan barabraan yaadatamu dha. At the start of the year police announced plans to investigate and crack down on the Qeerroo, arguing that it was a clandestine group bent on destabilising the country and seizing control of local government offices. Fakkeenyaaf: Computer, Devil + Sheol, People + Sin, Mark of Beast, New + port = 666. Waa sadii Kabajii-Manguddoo,Jaalala fi Aadda tee. ” [5] Kutaalee ibsinee keessatti akkenya guutuu ykn tokkumaa hin hiikamne kan agarsiisu miti. Kanaafuu dhimmi waaltina afaanii, afaan tokko afaan saayinsiifi teeknoloojii taasisuufis tae waaltina afaanichaa saffisiisuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu akka ibsuu caafata qulqullu’aa keessatti “Waaqayyo jaalala waan ta’eef, namni hin jaallatin, Waaqayyoon hin beekne” (1 Yoh. (OPride) — Almaz Tafara, famed Oromo singer and songwriter, died on Mar. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Namni hanga lafa kana jirtutti, waan gaaris hojjadhu waan yaraa waaye keeodeessuu hin dhiisu. Jechoota Hayyootaa‬! ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane, jijjiiramas agarsiisuudha!. galatoomaa wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuhuu. Jaalala Biyyaako is on Facebook. Kun immoo abdiin isaa dhugaa fi kan hin hafne ta'uu isaa agarsiisa. Akkuma sagalee haasawa isaa Nadhiin goota murannoofi kutannoo dhugaa qabuudha. Macaafni Qulqulluun: 'Jaalala Waaqayyoo isa gara jireenya barabaraatti isin geessu keessatti of eegaa!' jedhee nu gorsa. Haadha Waaqayyooti: dubartoonni biraa yoo dahan raaja, yookan guddate yoo jedhame mootii yookan duuka bu'aa yookan hayyuu tahuu dandaha, isheen garuu Waaqa,fayyisaa,Jaalala nuuf deesse, kanaaf haadha Iyyasuus, Haadha Waaqa, Haadha jaalalaa jedhamti, kana dubartiin kamiinuu aangoo akkanaa hin qabdu. Abiy Ahmed kanaaf dhufanii ilaalu hundumtuu baay'ee gammadaa dha, sirbuu taphachuu, walii wajjin suuraa ka'uu, wal-hammatanii jaalala walitti agarsiisuu, wal-galateeffachuu, alaabaa mirmirsuu, fi akkaataadhuma isaan gammachiiseen waan. Jechoota hayyootaa fi makmaaksa biyya addaddaa kan nama barsiisan, jajjabeessanii fi hamilee namaa kaasan. Jaalalasaa kana akka fudhannu haala qabatamaa ta'een argisiisuu nu barbaachisa. o Kanaaf waldaa Efesoon ishee bulchiinsaa fi tika gaarii, amanamummaa fi obsaan danda'uu, sobbaa fi dhugaa gargar baasanii dhugaa duukaa bu'uu qabdu kana keessa dhaabatee Gooftaan jaalala iddoo isaatii yeroo dhabu baay'ee gadde. uuuuuuuu uuu…. The League is expected to organize and mobilize the youth in Oromian Zones to peacefully and lawfully struggle for a democratic system that respects the social, economic, and political rights of the Oromo people in Ethiopia. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Mul’anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. Niimoonaan jaalala dur hin beekneen machaa'eera. Amazon Kindle Fire HDX 8. Numarsan jaalala ni jaallatti garuu kan inni jedhuufi isheen jettu tokko miti. Nigusuu Taammiraat/Yirdaw Tenaw- Jaalala Dhugaa {New hot oromo Music 2015} Nigusuu Taammiraat/Yirdaw Tenaw- Jaalala Dhugaa {New hot oromo Music 2015} Report. New top Dirama Afan oromo 2019 jaalala jaalalti dhugaa akkam akka fakkaattu By ORO View Download Oduu galgalaa 04 01 2011 By OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Download faarfannaa afaan oromoo haaraa bara 2019 By hamsalu bekana Download. Kunis kan inni ta’eef sababniisaa: A. Ittafaa Goobanaa, as Representative of the Oromo Elders, stated, among others, that the OLF has accepted, in principle, the TPLF/EPRDF (Ethiopian) Government. Join Facebook to connect with Jaalala Biyyaako and others you may know. 🎍Maloota dhukkuba suusii akka sigaaraa,caatii,alkoolii,Facebook,fi wantoota suusii ta'an hunda maloota ittiin ofirraa ittifnu 8 dubbisuuf. Duraan dursinee wanti beeku qabnu Islaama qabnaan qormaanni nu muudatu akka danda'u sammuu keenya keessatti galchuu qabna. Full text of "translation of sura yusuf in oromo language" See other formats Baafata Seensa 3 Kaayyoo Kitaabni kun barreeffameef 3 Durduubee suurichaa (Background of the sura) 5 Suuraan Yuusuf Yoom Buufame, Maaliif Buufame? 6 Kaayyoo Suuraan Yuusuf Buuf ameef 6 Haalafi tartiiba Seenaan Yuusuf ittiin qindaahe- ( Plot) 7 Walmadaalina Ijaarama seenaa Suuraa Yuusuf (Parallels of the plots ) 8. Osoo dhugaa Oromummaan murna "shanee" /QC ffaa/ biratti ni dursa tahee kutaan Abbaa Caalaa fi Daud qofti Oromummaaf amanamaa, kan Oromummaa nama muuduu fi nama mulqu, sabboonummaan nama cuuphuu fi gad-nama buusee leelliftuu gandaa hin godhan turan. Mammaaksa Afan Oromoo Jireenyi jaalala hin qabne akka muka firi hin ~Hiriyaan dhugaa daawitii dha. namnis isana dubbise dogongora. Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. word Freq ----- akka 84976 kan 75460 hin 65815 fi 64925 ʼ 50900 oromoo 35497 kana 31894 yeroo 28992 tokko 26954 itti 26844 waan 26095 kun 23728 isa 23076 keessatti 22357 isaa 22182 irratti 20833 jiru 20764 ta 19768 irraa 19359 keenya 18666 ture 17909 keessa 16320 yoo 16065 ni 15169 isaan 14740 nu 14396 nama 14235 gara 13763 malee 13304 keessaa 13223 jira 13079 inni 12513 wal 12490 qabu 12171. Yakki lammataa, "Oromoo gurmuu akka sabaatti of dandahe irra gara murna afaaniitti gadi cabsuu" dhaa kan jedhu. Lakkoofsa kana qubee jalqabaa (A)’f 6, isa itti aanuu (B)’f immoo 12, (the common difference of this arithmetic progression is 6) laatamee argama.